Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00414
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 40.00
Θέση/Δήμος: ΠΤΩΟΝ - ΠΥΡΓΟΣ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ / ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ,ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ,ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1109/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.084/οικ.2316/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00414) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 40 MW στη θέση «Πτώον – Πύργος – Ανεμόμυλος» της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 75ΑΘΙΔΞ-ΙΜ1
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 21/12/2017
Χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW με συνοδά έργα υποδομής, στη θέση «Πτώον-Πύργος-Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευβοίας και Βοιωτίας, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6Ο7ΗΟΡ10-8ΞΩ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/07/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 769/2014Απόφαση για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.084/οικ.2316/11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00414) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 40 MW στη θέση “Πτώον – Πύργος - Ανεμόμυλος” της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος, του Δήμου Χαλκιδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας, του Δήμου Ορχομενού, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΖΞ1ΙΔΞ-ΘΨΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/12/2014
Παράταση Χρόνου Ισχύος της με Α.Π. 425/64252/08.06.2011 Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 40 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στη θέση «Πτώον Πύργος & Ανεμόμυλος», των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού των Π.Ε. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ.20 του ν.4203/2013.
ΑΔΑ: ΒΙΚΥΟΡ10-2ΕΡ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 04/03/2014
Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4290/177909/15-10-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΟΡ10-1ΧΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/12/2013
Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4290/177909/15-10-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.'' στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα
ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΟΡ10-2ΨΟ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/12/2013
Τροποποίηση της με Α.Π. 425/64252/08.06.2011/ΔΤΕ/Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Απόφασης χορήγησης Άδειας εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) και συνοδών έργων υποδομής (Υ/Σ ανύψωσης τάσης, Γ.Μ. Μέσης Τάσης, οδοποιία), ισχύος 40 MW και προϋπολογισμού 53.264.848 €, όπως αυτή τροποποιήθηκε ως προς τον χρόνο ισχύος με την 1520/112354/01.07.2013/ Δ.Τ.Ε./Α.Δ.Θ.Στ.Ε. Απόφαση, στη θέση «Πτώον Πύργος», Δ.Δ. Ανθηδώνος, Δήμου Χαλκίδας της Π.Ε. Εύβοιας και στη θέση «Ανεμόμυλος», Δ.Δ. Ακραιφνίας, Δήμου Ορχομενού της Π.Ε. Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.», λόγω αλλαγής του τύπου στις έντεκα (11) από τις είκοσι (20) συνολικά ανεμογεννήτριες.
ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ10-Χ0Θ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/11/2013
Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΟΡ10-5ΣΦ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/10/2013
Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΟΡ10-106
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/10/2013
Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.'' στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
ΑΔΑ: ΒΛΛ5ΟΡ10-3ΘΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/10/2013
Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.'' στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
ΑΔΑ: ΒΛΛ3ΟΡ10-ΝΧΡ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/10/2013
Τροποποίηση της αρ.87851/10500/4-11-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40 MW, της εταιρείας ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.'' στις θέσεις «Πτώον - Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού στους Ν. Ευβοίας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΟΡ10-ΛΓ2
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/10/2013
Παράταση ως προς το χρόνο ισχύος της με Α.Π. 425/64252/8-6-2011/ΔΤΕ/Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. Απόφασης χορήγησης Άδειας εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 40 MW, προϋπολογισμού 53.264.848 €, στις θέσεις «ΠΥΡΓΟΣ-ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ», Δ.Δ Ανθηδώνος και Ακραιφνίας των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού των Π.Ε. Εύβοιας και Βοιωτίας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΟΡ10-2ΘΜ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 30/06/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.084/οικ.2316/11.02.2003 (ΑΔ-00414) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6 Φ17.084/οικ.19765/06.11.2003, Δ6/Φ17.084/οικ. 25112/17.12.2007 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για την οποία εκδόθηκαν οι υπ' αριθμ. 44/2008 και 02/2010 βεβαιώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η υπ' αριθμ. 320/2011 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΙΔΞ-934
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/05/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 40 ΜW, στη θέση «Πτώον Πύργος & Ανεμόμυλος» των Δ.Ε. Ανθηδώνος και Ακραιφνίας των Δήμων Χαλκιδέων και Ορχομενού των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας και Βοιωτίας αντίστοιχα, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΡ10-ΞΡ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/06/2011
Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.084/οικ.2316/11.02.2003 (ΑΔ-0414) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: 4Α11ΙΔΞ-Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 40 MW της ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΟΝ Α.Ε.'' στις θέσεις «Πτώον Πύργος και Ανεμόμυλος» των Δήμων Ανθηδώνος και Ακραιφνίας στους Ν. Ευβοίας και Ν. Βοιωτίας αντίστοιχα.
ΑΔΑ: 4ΙΗΤΕΑ-Ρ4
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/11/2010