Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00427
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 19.80
Θέση/Δήμος: ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ-ΚΥΜΗ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00427 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/12801π.ε./11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/5938/15.5.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως μεταβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 261/2010 Βεβαίωση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 63ΦΒΙΔΞ-0ΝΛ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 18/07/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 149/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.544/12801π.ε./11.2.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00427) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 19,8MW στη θέση «Καραμπίλα Κύμη», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΨΞΠΥΙΔΞ-ΕΑ9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018