Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00435
Εταιρεία: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.39
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΣΓΑΡΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 613/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/9148π.έ./11.02.2003, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00435), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/οικ.24461/10.12.2007 και Δ6/Φ20.309/25238/07.01.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και με την υπ' αριθμ. 792/2011 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,2 MWe στη θέση «Ρέμα Σγάρας», της Δημοτικής Ενότητας Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΛΓΞΙΔΞ-66Υ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/12/2013
ΘΕΜΑ Τροποποίηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού – εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, για την εγκατάσταση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,2 MW, στην ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε. ως προς τη διατομή του αγωγού προσαγωγής για τα πρώτα 1300 μέτρα από GRP Φ1000 σε GRP Φ1100 και για τα επόμενα 1300 μέτρα από GRP Φ900 σε GRP Φ1000, στο ρέμα Σγάρας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (πρώην Δήμος Αγνάντων), του Νομού Άρτας.
ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ
Άδεια: Χρήσης νερού
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/12/2012
Περίληψη Τροποποίησης ως προς την ημερομηνία ισχύος της άδειας εγκατάστασης του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 1,2 MWe, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜIΚΗΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.» στη θέση «Ρέμα Σγάρας» του οικισμού Φράστα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω ανωτέρας βίας.
ΑΔΑ: Β43ΦΟΡ1Γ-5ΙΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/10/2012
Περίληψη Τροποποίησης χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού, ισχύος 1,2 MWe, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.» στη θέση «Ρέμα Σγάρας» του οικισμού Φράστα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου
ΑΔΑ: 4576ΟΡ1Γ-Ι9Ψ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/11/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/9148π.έ./11.02.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/οικ.24461/10.12.2007 και Δ6/Φ20.309/25238/07.01.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,2 MW στη θέση «Ρέμα Σγάρας», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, (πρώην Δήμος Αγνάντων), Νομού Άρτης, της εταιρείας με την επωνυμία ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΙΔΞ-7ΕΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/07/2011
Βεβαίωση περί μεταβολής στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.309/9148π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.309/οικ.24461/10.12.2007 και Δ6/Φ20.309/25238/07.01.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Α.Ε.», για την οποία η ΡΑΕ έχει εκδώσει σχετική Βεβαίωση
ΑΔΑ: 4ΑΤΖΙΔΞ-Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/05/2011