Στοιχεία σταθμού ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00444
Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.00
Θέση/Δήμος: ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ-ΒΡΕΘΕΛΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποποίηση της με αριθμό ΔΙΣΧΑ/ΤΔΥΠ/4961/24.10.2007 Απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως ανεξάρτητο παραγωγό, για επέκταση ισχύος κατά 9,00 MW (συνολική ισχύς 16,4MW), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση Ηλιόλουστη και Βρέθελα, των Δήμων Στυραίων και Μαρμαρίου, Νομού Ευβοίας, λόγω συγχώνευσης δια απορροφήσεως του δικαιούχου από την «ΕΝΕΛ ΓΚΡΙΝ ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΛΑΣ (ENEL GREEN POWER HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ. «ENEL GREEN POWER HELLAS AE»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/03/2015
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.195/12811 π.έ/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00444) άδειας παραγωγηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 9 ΜW στη θέση «Ηλιόλουστη και Βρέθελα» των Δημοτικών Ενοτήτων Στυρέων και Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.195/12811π.έ./11.02.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.195/οικ.8612/12.05.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.195/οικ.25999/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 01/2006 Βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 9 MW στη θέση «Ηλιόλουστη και Βρέθελα», των Δήμων Στυραίων και Μαρμαρίου, του Νομού Ευβοίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010