Στοιχεία σταθμού ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00022
Εταιρεία: ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΣΤΡΙ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 710/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00022 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ΄ αριθ. Δ6/17.014/2345/18.06.2001 Απόφαση ΥΠΑΝ, όπως ισχύει στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε», από αιολικό σταθμό ισχύος 5 ΜW στη θέση «Καστρί», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού.
ΑΔΑ: 64Ρ9ΙΔΞ-ΘΚΠ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 38/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.014/2345/18.06.2001 (ΑΔ-00022) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 5 MW, στη θέση «Καστρί», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 9Ω2ΞΙΔΞ-ΣΞ2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/03/2016
Ανάκληση της από 20.04.2011 Βεβαίωσης για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.014/2345/18.06.2001 (ΑΔ-00022) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 5 ΜW στη θέση «Καστρί», της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-200649/16.11.2015 σχετικής αίτησης της ως άνω εταιρείας.
ΑΔΑ: Ω92ΔΙΔΞ-ΟΟ0
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 21/03/2016
Θέμα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5MW (2Α/Γ των 2.5MW) στη θέση 'Καστρί Πλατανιστού' και των συνοδών του έργων, του Δήμου Καρύστου, Νομού Ευβοίας της εταιρείας ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΕΖ30-ΜΡ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/06/2013
Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας λειτουργίας του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 5 MW στη θέση «Καστρί» του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας' & τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο ''από «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»'
ΑΔΑ: 4ΑΜ3ΟΡ10-Χ84
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/08/2011
Τροποποίηση της αρ.8234/706/22-1-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.8209/964/5-10-98 απόφασή του και την αρ.18697/6234/31-10-07 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW της εταιρείας 'ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.' στη θέση «Καστρί» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας, με αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από 'ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.' σε 'ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.'.
ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡ10-ΩΗ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/06/2011
Βεβαίωση για την ανανέωση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.014/2345/18.06.2001 (ΑΔ-00022) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 5 ΜW στη θέση «Καστρί» του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» κατόπιν αποξήλωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού
ΑΔΑ: 4ΑΓΜΙΔΞ-Δ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 26/04/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.014/2345/18.06.2001άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.014/14732π.έ./11.02.2003 και υπ'αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.014/οικ.16791/04.07.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για αιολικό πάρκο ισχύος 5MW στη θέση «Καστρί» του Δήμου Καρύστου, του Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε».
ΑΔΑ: 4ΑΡΩΙΔΞ-9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/01/2011