Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00453
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 15.30
Θέση/Δήμος: ΠΥΡΓΟΣ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 137/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.286/12791π.ε./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00453) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 15,3 MW στη θέση «Πύργος», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΩΕΡΩΙΔΞ-1Σ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της απόφασης τροποποίησης ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.286/οικ. 916/11.01.2008 της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.286/12791π.ε./11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00453) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. O-45999/19.01.2011 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 7ΘΖΚΙΔΞ-ΨΨΝ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 21/07/2015
Τροποποίηση της αρ.7/167/18-2-2014 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,3 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Πύργος» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: 7ΚΥΠΟΡ10-ΕΟΞ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/05/2015
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,3 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.'' στη θέση «Πύργος» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΟΡ10-53Γ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/02/2014
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.286/12791π.ε/11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.286/οικ.916/11.01.2008 Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 00453), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΜΙΔΞ-6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011