Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00455
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.60
Θέση/Δήμος: ΤΟΥΡΛΙ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ / ΛΗΜΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΗΜΝΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 159/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.479/1142/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00455) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 0,6MW στη θέση «Τουρλί Ρουσσοπουλίου» της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ A.E.»
ΑΔΑ: Ω01ΨΙΔΞ-ΓΝΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Τροποποίηση και παράταση Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου (ΑΠ), ισχύος 0,6 MW, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.» στη θέση «Τουρλί » της Δ.Ε Μούδρου, Δήμου Λήμνου, νήσου Λήμνου, Π.Ε. Λήμνου.
ΑΔΑ: 7ΝΖΘΟΡ1Ι-ΓΒ9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/06/2016
Τροποποίηση Υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου «Αιολικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 0,6 ΜW στη θέση ¨ΤΟΥΡΛΙ¨ Δ.Ε. Μούδρου, Δήμου Λήμνου».
ΑΔΑ: ΩΤΞΜΟΡ1Ι-Τ5Ζ
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/04/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 37/2016 για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.479/1142/11.02.2003 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00455) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 0,6 MW, στη θέση «ΤΟΥΡΛΙ», της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6957ΙΔΞ-ΛΥΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.479/1142/11.02.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00455) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.479/9164/24.09.2004 και Δ6/Φ17.479/21665π.ε./15.05.2009 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΤΥΒΙΔΞ-5ΤΝ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 26/11/2015
Περίληψη άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,6 MW, της εταιρείας «EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.», στη θέση «Τουρλί» της Δημοτικής Ενότητας Μούδρου, του Δήμου Λήμνου, Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου
ΑΔΑ: ΒΛΓΥΟΡ1Ι-ΗΦ1
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 23/12/2013