Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00457
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.30
Θέση/Δήμος: ΠΥΡΓΑΡΙ/ΝΤΑΡΔΙΖΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00457 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.565/12790/11.2.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, μεταβληθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Ω6ΔΜΙΔΞ-Η40
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 02/11/2018
Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,3MW, στη θέση «ΠΥΡΓΑΡΙ-ΝΤΑΡΔΙΖΑ» της Δ.Ε. Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.», και με προϋπολογισμό έργου 8.190.000€.
ΑΔΑ: 7ΥΣ3ΟΡ10-341
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/04/2018
Τροποποίηση της αρ.3081/125973/2-8-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.4655/209720/2-12-2016 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Πυργάρι-Ντάρδιζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: ΩΗΦΩΟΡ10-ΗΨ6
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/04/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 150/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.565/12790/11.2.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00457) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 6,3 MW στη θέση «Πυργαρι - Νταρδιζα», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΑΔΑ: 9ΚΞΨΙΔΞ-ΖΣΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Τροποποίηση της αρ.3081/125973/2-8-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Πυργάρι-Ντάρδιζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας, ως προς την όδευση της υπόγειας διασυνδετικής γραμμής μέσης τάσης.
ΑΔΑ: ΩΚ2ΛΟΡ10-ΚΔΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2016
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW και των συνοδών του έργων, της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε.’’ στη θέση «Πυργάρι-Ντάρδιζα» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Ευβοίας.
ΑΔΑ: Ω5ΛΗΟΡ10-Ψ9Θ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/08/2016