Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00461
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.35
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1908σχετ.1878,1547,1490/3-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2347/22-8-2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 2/11/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/03/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.693/2300π.ε./11.02.2003 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00461) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/02/2016
Τροποποίηση της Απόφασης αρ. πρωτ. 39421/6630/26-2-2010 (ΔΙΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού σταθμού ισχύος 9,9 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της δ.ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω αλλαγής της συνολικής ισχύος, του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και παράταση του χρόνου ισχύος.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/03/2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1908σχετ.1878,1547,1490/3-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9,9 ΜW (11 X 900 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ», στην θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δ.Δ. Στεφανίου του Δήμου Τενέας του Νομού Κορινθίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/11/2011
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1908σχετ.1878,1547,1490/3-6-2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9,9 ΜW (11 X 900 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ», στην θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δ.Δ. Στεφανίου του Δήμου Τενέας του Νομού Κορινθίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.693/2300π.ε./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.693/οικ.6427/ 22.04.2004 & ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.692/οικ.25995/ 15.12.2009, Δ6/Φ17.693/412/03.06.2010 Αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχoυν εκδοθεί δύο σχετικές Βεβαιώσεις, για αιολικό πάρκο ισχύος 9,35 MW στην θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Κορινθίας (πρώην Δ. Τενέας), του Νομού Κορινθίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ» λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/04/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.693/2300π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00461), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/02/2011