Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00472
Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 16.00
Θέση/Δήμος: ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 144/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.265/12810π.ε./11.02.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00472) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW, στη θέση «Παραλία Ζάρακες», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑNΩNYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.»
ΑΔΑ: Ψ1ΦΨΙΔΞ-ΑΣΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΙΣΧΥΟΣ 16MW, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.843.700 €, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ», ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Ψ001ΟΡ10-ΧΥΓ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/04/2017
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00472 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.265/12810π.ε./11.02.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.265/οικ. 19757/11.09.2009 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 984/2011 Απόφαση ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-49835/19.01.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΖΓΟΙΔΞ-Χ7Υ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/12/2016
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.265/12810π.έ./11.02.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00472), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΙΔΞ-ΝΙΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/01/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.265/12810π.έ./11.02.2003 (ΑΔ-00472) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.265/οικ.19757/11.09.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4Α58ΙΔΞ-ΠΤ2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/08/2011