Στοιχεία σταθμού ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00477
Εταιρεία: ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.40
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ (ΠΑΡΑΠ ΑΡΑΧΘΟΥ) / ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της άδειας χρήσης νερού για το υφιστάμενο έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) στο ρέμα Καταρράκτη (παραπόταμος του ποταμού Αράχθου) ισχύος 2,40 MW του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην εταιρεία «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΕΡΟΡ1Γ-ΝΛΔ
Άδεια: Χρήσης νερού
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/02/2014
Τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος της υπ' αρ. οικ. 86720/12.9.2002 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Καταρράκτη, ισχύος 2,4 MW, του Δήμου Αγνάντων του Νομού Άρτας», της εταιρείας ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ.
ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-Λ7Ο
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/04/2012
Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.358/18822/04.03.2003 Απόφασης ΥΠΑΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.358/10964/25.05.2006 Απόφαση του Γ.Γ. Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.358/18803/31.08.2009 Απόφαση ΥΠΑΝ, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία «ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β44ΜΙΔΞ-ΩΤ0
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2012