Στοιχεία σταθμού ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00496
Εταιρεία: ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 13.00
Θέση/Δήμος: ΤΡΙΚΟΡΦΑ / ΔΩΡΙΔΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 476/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/12538π.ε./28.05.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00496) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 14 MW στη θέση «Τρίκορφα», των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου και Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας , της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/05/2018
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 14 MW και αποδιδόμενης ισχύος 13MW, στη θέση «Τρίκορφα» του Δήμου Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/09/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την επωνυμία της εταιρείας από «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.» στο ορθό «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.» στην ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 192/2015 για την Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/12538π.ε./28.05.2003 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00496), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/οικ.11363/12.05.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.776/οικ.25958/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, την υπ’ αριθμ. 448/2010 Βεβαίωση ΡΑΕ, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-54947/24.05.2013 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. 521/2014 Απόφαση ΡΑΕ, για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 13MW στη θέση «Τρίκορφα», των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου και Λιδωρικίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/09/2015
Τροποποίηση της αρ. αρ.6791/1126/12-5-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.6012/256084/2013/31-1-2014, 2712/105034/6-6-2014 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13 MW, της εταιρείας ‘’ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.’’ στη θέση «Τρίκορφα» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας, ως προς τη συνολική ισχύ (αύξηση από 13 MW σε 14 MW) και την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας (αλλαγή από ‘’ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.’’ σε ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.’’).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2015
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 2028/139209/18-7-2012 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας - Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 13 ΜW, της εταιρείας ¨ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨, με δ.τ. ¨ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.¨, στην θέση ¨Τρίκορφα¨ του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, ως προς τον χρόνο ισχύος της και την ένταξη τμημάτων οδοποιϊας πρόσβασης στο έργο, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.303/23072/5-3-2014 Απόφαση του ιδίου φορέα.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/10/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την θέση του έργου από «Τρίκορφο» στο ορθό «Τρίκορφα» THΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 521/2014 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.776/12538π.ε’./28.05.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00496) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 13 MW στη θέση «Τρίκορφο», της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου, του Δήμου Δωρίδος, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/09/2014
Τροποποίηση της αρ.6791/1126/12-5-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.6012/256084/2013/31-1-2014 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13 MW, της εταιρείας ''ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.'' στη θέση «Τρίκορφα» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/06/2014
Τροποποίηση της με Α.Π. 2028/139209/18.07.2012 Απόφασης χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 13 MWp, στη θέση «Τρίκορφα», του Δήμου Δωρίδας, Π.Ε. Φωκίδας, στην εταιρεία «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε», ως προς την αλλαγή του τύπου και της χωροθέτησης των Ανεμογεννητριών.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/03/2014
Τροποποίηση της αρ.6791/1126/12-5-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 13 MW, της εταιρείας ''ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.'' στη θέση «Τρίκορφα» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/01/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/12538 π.έ./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχειτροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.776/οικ.11363/ 12.05.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.776/οικ.25958/15.12.2009 απόφαση μεταβίβασης άδειας του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 448/2010 βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00496), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/05/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικού Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 13 MWp, στη θέση «Τρίκορφα», του Δήμου Δωρίδας, Π.Ε Φωκίδας, στην εταιρεία «ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/07/2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 13,00 MW ΕΜΒΑΔΟΥ 49.847,65 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ, ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ, ΑΠΟΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/07/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 13 MW της εταιρείας 'ΙΣΠΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.' στη θέση «Τρίκορφα» του Δήμου Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/05/2011