Στοιχεία σταθμού ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00512
Εταιρεία: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.60
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1275/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.289/6795π.ε./28.05.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00512, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 2,6 MW, στη θέση «Ρέμα Παλαιοχωρίου», της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 20/12/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1105/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00512 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.289/6795πε/28.05.2003 απόφαση του ΥΠΑΝ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.289/14990πε/13.12.2004, υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.289/οικ.16296/01.09.2005 και υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.289/οικ.8698/04.05.2010 αποφάσεις του ΥΠΑΝ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 2,6 MW, στο ρέμα Παλαιοχώρι, της Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/11/2018