Στοιχεία σταθμού ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΙΝΔΟΣ ΟΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00514
Εταιρεία: ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΙΝΔΟΣ ΟΕ)
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.64
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΤΡΥΠΗΜΕΝΗΣ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΙΝΔΟΣ ΟΕ)

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1274/2018 για τη μεταβίβαση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.288/6793π.ε./28.05.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και έλαβε αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00514, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 1,64 MW, στη θέση «Ρέμα Ποταμιάς Τρυπημένης», της Δημοτικής Ενότητας Θεοδώρου Ζιάκα, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και δ.τ. «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΥΗΙΙΔΞ-9Ε7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 20/12/2018