Στοιχεία σταθμού VECTOR AΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00522
Εταιρεία: VECTOR AΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 21.15
Θέση/Δήμος: ΚΟΥΡΜΟΥΤΣΙ - ΚΑΡΔΑΡΑ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: VECTOR AΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθ. 249/24.03.2017 (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03582) Απόφασης ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΛ.ΒΙΟΚ. Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΨΓΖΥΙΔΞ-70Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/01/2019
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 480/2018 για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.731/3833/28.05.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00522) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 21,15 MW, στη θέση «Κουρμούτσι Καρδάρα», της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016 σημείο 1 παραγρ. Β, περίπτωση (γ)
ΑΔΑ: ΩΖΑΖΙΔΞ-ΨΟΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/05/2018
Τροποποίηση της αρ.686/31267/4-3-2016 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 51 MW της εταιρείας ‘’VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Κουρμούτσι-Καρδάρα» και «Πυραμίδα-Χελώνα» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας, με μείωση της συνολικής ισχύος στα 39,95 MW.
ΑΔΑ: ΨΛ53ΟΡ10-Θ6Δ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/01/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00522 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.731/3833/28.05.2003, στην εταιρεία «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.731/οικ.13950/21.08.2005 και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-53361/27.11.2012 και Ο-59637/25.09.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 6ΨΣΞΙΔΞ-ΨΔΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 11/04/2017
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 27 MW, στη θέση «Κουρμούτσι – Καρδάρα» της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.», με προϋπολογισμό έργου 40.000.000€
ΑΔΑ: ΩΝ7ΥΟΡ10-ΤΔΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/12/2016
Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 49,6 MW της εταιρείας ‘’VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.’’ στις θέσεις «Κουρμούτσι-Καρδάρα» και «Πυραμίδα-Χελώνα» του Δήμου Δελφών στο Ν. Φωκίδας, ως προς τη συνολική ισχύ (αύξηση από 49,6 MW σε 51 MW), το πλήθος των Α/Γ, τον οικίσκο ελέγχου και τα έργα οδοποιίας.
ΑΔΑ: 79ΩΚΟΡ10-ΗΑΡ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/03/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.731/3833/28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.», (Αρ.Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00522), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Β4ΣΥΙΔΞ-ΖΘΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 49.6MW (26.4+23.2)MW, στις θέσεις 'Κουρμούτσι – Καρδάρα' και 'Πυραμίδα – Χελώνα', του Δήμου Δεσφίνας, Νομού Φωκίδας της εταιρείας Vector Αιολική Δεσφίνας Α.Ε.».
ΑΔΑ: 4Α1Ψ0-3
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/03/2011