Στοιχεία σταθμού ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00525
Εταιρεία: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.56
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ / ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, ισχύος 1,56 MWe της εταιρίας «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στο ρέμα Βρυσοχωρίου, της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Τύμφης του Δήμου Ζαγορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/05/2011
Τροποποίηση της με Α.Π. 5153/31-07-2006 Απόφασής μας για άδεια εγκατάστασης μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,56 ΜW, της εταιρίας «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.» στη θέση «Ρέμα Βρυσοχωρίου» του ήμου Ζαγορίου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω αλλαγής τεχνικών χαρακτηριστικών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/03/2011
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού-για την λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,56 MW, στην εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Γκουλιούμη Σπυρίδωνα του Ανδρέα, στο ρέμα Βρυσοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Βρυσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Τύμφης του Δήμου Ζαγορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
Άδεια: Χρήσης νερού
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/02/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.282/16509π.ε./28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ20.282/οικ.1524/27.01.2006 απόφαση (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0525), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011