Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ - ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00533
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ - ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 15.00
Θέση/Δήμος: ΡΑΧΗ/ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΝΗΣΟΥ ΑΝΔΡΟΥ / ΑΝΔΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΝΔΡΟΥ / ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ - ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 481/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00533) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 15MW στη θέση «Ράχη Ξηροκόμπι» της Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΩΦ1ΣΙΔΞ-ΖΚΥ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/05/2018
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15 MW, στη θέση «ΡΑΧΗ – ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ», Δήμου Άνδρου, Π.Ε. Κυκλάδων, ιδιοκτησίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΆΝΔΡΟΥ – ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.
ΑΔΑ: 66ΙΥ4653Π8-ΚΗΨ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/04/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00533 ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρίθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/οικ.917/11.1.2008 και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ΄αριθμ. Ο-45981/19.01.2011, Ο-47058/12.04.2011 και Ο-59762/07.10.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ - ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΥΧΓΙΔΞ-2ΦΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 15/03/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00533), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/οικ.917/11.1.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-47058/12.04.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ - ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: ΨΠΕΙΙΔΞ-ΕΙΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/10/2014
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003 (ΑΔ-00533) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 15,3 MW στη θέση «Ράχη- Ξηροκόμπι» του Δήμου Κορθίου, του Νομού Κυκλάδων, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΙΔΞ-Ο
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.282/2443/28.05.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00533), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΑΙΔΞ-5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/01/2011