Στοιχεία σταθμού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00534
Εταιρεία: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 50.00
Θέση/Δήμος: ΡΑΧΗ-ΠΡΙΟΝΙ-ΛΕΚΑΝΑ / ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 149695/2.11.2005 ΚΥΑ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132267/28.8.2007 ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ. 171310/23-10-2013 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 ΜW (25 Χ 2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ”, στη θέση «Ράχη – Πριόνι - Λεκάνα» του Δήμου Άργους – Μυκηνών (πρώην Δήμου Κουτσοποδίου) της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 21/09/2015
Θέμα Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 149695/2.11.05 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΑΣΠΗΕ, ισχύος 50 MW, στη θέση ΡΑΧΗ-ΠΡΙΟΝΙ-ΛΕΚΑΝΑ, Δήμου Άργους – Μυκηνών (πρώην Δ. Κουτσοποδίου), Ν. Αργολίδας, ως προς τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/10/2013
Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.739/7538/21.07.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00534), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.739/25074/20.12.2006& Δ6/Φ17.739/2726/03.04.2009 και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-41581/14.05.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 50 MW στη θέση «Ράχη - Πριόνι - Λεκάνα», των Δημοτικών Ενοτήτων Λυρκείας και Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/05/2012