Στοιχεία σταθμού ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00534
Εταιρεία: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 50.00
Θέση/Δήμος: ΡΑΧΗ-ΠΡΙΟΝΙ-ΛΕΚΑΝΑ / ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 213/2023 για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 0358/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. ειδ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-00534), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 50 MW, στη θέση ΡΑΧΗ – ΠΡΙΟΝΙ - ΛΕΚΑΝΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΛΥΡΚΕΙΑΣ, των Δήμων ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 6ΥΣΩΙΔΞ-Δ1Ν
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/06/2023
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0358/2021* Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 50,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 50,0MW, στη θέση ΡΑΧΗ - ΠΡΙΟΝΙ - ΛΕΚΑΝΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ & ΛΥΡΚΕΙΑΣ, του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» *(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Δ6/Φ17.739/7538/21.07.2003 απόφασης ΥΠΑΝ για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)
ΑΔΑ: 90ΞΧΙΔΞ-ΞΚΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/07/2021
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 256/2019 για τη δεύτερη παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.739/7538/21.07.2003 (αριθμός Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00534) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 50MW στη θέση «Ράχη-Πριόνι-Λεκανα», των Δημοτικών Ενοτήτων Λυρκείας και Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 517/2016, παρ. Β, περίπτωση (δ)
ΑΔΑ: Ψ7ΓΠΙΔΞ-ΚΦΙ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/02/2019
Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 149695/2.11.2005 ΚΥΑ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132267/28.8.2007 ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ. 171310/23-10-2013 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 ΜW (25 Χ 2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ”, στη θέση «Ράχη – Πριόνι - Λεκάνα» του Δήμου Άργους – Μυκηνών (πρώην Δήμου Κουτσοποδίου) της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.
ΑΔΑ: Ω1Δ6ΟΡ1Φ-065
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 13/10/2015
Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 149695/2.11.2005 ΚΥΑ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132267/28.8.2007 ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ. 171310/23-10-2013 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 ΜW (25 Χ 2 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ”, στη θέση «Ράχη – Πριόνι - Λεκάνα» του Δήμου Άργους – Μυκηνών (πρώην Δήμου Κουτσοποδίου) της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.
ΑΔΑ: 798ΣΟΡ1Φ-9ΜΖ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 21/09/2015
Θέμα Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 149695/2.11.05 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τον ΑΣΠΗΕ, ισχύος 50 MW, στη θέση ΡΑΧΗ-ΠΡΙΟΝΙ-ΛΕΚΑΝΑ, Δήμου Άργους – Μυκηνών (πρώην Δ. Κουτσοποδίου), Ν. Αργολίδας, ως προς τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης
ΑΔΑ: ΒΛΛΤ0-ΒΣΝ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/10/2013
Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.739/7538/21.07.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00534), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.739/25074/20.12.2006& Δ6/Φ17.739/2726/03.04.2009 και τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-41581/14.05.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 50 MW στη θέση «Ράχη - Πριόνι - Λεκάνα», των Δημοτικών Ενοτήτων Λυρκείας και Κουτσοποδίου, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος, της εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΑΔΑ: Β49ΘΙΔΞ-Γ0Ι
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/05/2012