Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00544
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.70
Θέση/Δήμος: ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 143/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.287/οικ.12794/21.07.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00544) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 11,05 MW, στη θέση «Διακόφτης», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑNΩNYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 08/02/2018
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,05 ΜW, με προϋπολογισμό έργου 17.587.500 Ευρώ, στην εταιρεία ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, στην θέση ¨Διακόφτης¨ της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/10/2017
Τροποποίηση της αρ.3868/5-7-99 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας, (όπως ανανεώθηκε - τροποποιήθηκε με τις αρ.4416/30-8-05, 17320/2909/9-6-2011 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,05 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Διακόφτης» του Δήμου Καρύστου στο Ν. Εύβοιας, ως προς τον τύπο και την ονομαστική ισχύ καθεμίας Α/Γ, τα έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης με τον Υ/Σ «ΕΥΒΟΙΑ 5».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2017
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.287/οικ.12794/21.7.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00544), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.287/οικ.26018/15.12.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. Ο-46004/19.01.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/10/2014
Ανανέωση της αρ.3868/5-7-99 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας, (όπως ανανεώθηκε – τροποποιήθηκε με την αρ.4416/30-8-05 απόφασή μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,05 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.' στη θέση «Διακόφτης» του (πρώην) Δήμου Στυρέων (νυν Δήμου Καρύστου) στο Ν. Εύβοιας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 09/06/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.287/οικ.12794/21.07.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.287/οικ.26018/15.12.2009 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 00544), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011