Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00554
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 39.00
Θέση/Δήμος: ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ / ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΣΑΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Πρώτη τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος επέκτασης, της με αρ. πρωτ. 2204/95352/12-7-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΔΑ: Ω5ΖΡΟΡ1Φ-ΞΝΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/08/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 623/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.735/6927π.ε/15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00554) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 39 MW, στη θέση «Ημεροβίγλι», των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαρέων και Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΔΑΤΙΔΞ-ΦΗΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/06/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00554 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.735/6927π.ε/15.09.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.735/16352/14.12.2005 και Δ6/Φ17.735/22648π.ε./20.04.2006 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 1322/2010, 336/2013 κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56271/18.10.2013 ορθής επανάληψης και 100/2017 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51957/17.07.2012 και Ο-70378/25.01.2018 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Ω70ΒΙΔΞ-1ΡΡ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 03/04/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00554 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.735/6927π.ε/15.09.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.735/16352/14.12.2005 και Δ6/Φ17.735/22648π.ε./20.04.2006 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. 1322/2010, 336/2013 κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-56271/18.10.2013 ορθής επανάληψης και 100/2017 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ Ο-51957/17.07.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΝΥΒΙΔΞ-Ω98
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/12/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 100/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00554 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.735/6927π.ε΄/15.09.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΔΑ: 7ΥΗ4ΙΔΞ-ΤΓΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/02/2017
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΑΔΑ: ΩΘ83ΟΡ1Φ-172
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 12/07/2016
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 336/2013 για την Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.735/6927/15.09.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.735/16352/14.12.2005 και Δ6/Φ17.735/22648π.ε./20.04.2006 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ, την υπ. αριθμ. πρωτ. 1322/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και την υπ' αρ. πρωτ. Ο- 51957/17.07.2012 Βεβαίωση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Ημεροβίγλι» των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαρέων και Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ως προς την αύξηση ισχύος κατά 10,3MW και επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΛΛΗΙΔΞ-ΠΟΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/10/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 336/2013 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.735/6927/15.09.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.735/16352/14.12.2005 και Δ6/Φ17.735/22648π.ε./20.04.2006 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ, την υπ. αριθμ. πρωτ. 1322/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και την υπ' αρ. πρωτ. Ο- 51957/17.07.2012 Βεβαίωση της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 30MW στη θέση «Ημεροβίγλι» των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαρέων και Αργοστολίου, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, ως προς την αύξηση ισχύος κατά 10,3MW και επέκταση του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΛΒΟΙΔΞ-Η0Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/07/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.735/6927/15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00554) άδειας παραγωγής, όπως αυτή ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β41ΓΙΔΞ-ΝΨΠ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2012