Στοιχεία σταθμού ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00557
Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 34.50
Θέση/Δήμος: ΟΡΟΣ ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ / ΣΑΜΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ / ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 733/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.750/9411π.έ./15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00557) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 34,5 MW στη θέση «Αγία Δυνατή», της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΒΛ7ΙΔΞ-ΒΚ7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 25/07/2018
Περίληψη τροποποίησης άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», στη θέση «Αγία Δυνατή» του Δήμου Κεφαλονιάς, της ΠΕ Κεφαλληνίας, λόγω αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής από 27,2 MWσε 34,5 MW, με την εγκατάσταση μίας (1) νέας ανεμογεννήτριας (Α/Γ) αποδιδόμενης ισχύος 2,3 MW και αύξησης της αποδιδόμενης ισχύος των δεκατεσσάρων (14) υφιστάμενων εν λειτουργία Α/Γ κατά 5 MW συνολικά.
ΑΔΑ: 64ΨΥ4653Π8-ΛΔΙ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/03/2018
Τροποποίηση και Ανανέωση της υπ’. α.π. 8790( 4825)/30.07.2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Γ.Γ. Περ. Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’. α.π. 9646/19.07.2006 και 16304/04.12.2007 αποφάσεις του Γ.Γ. Περ. Ιονίων Νήσων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 27.2 MW στο όρος Αγία Δυνατή, Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ως προς την αύξηση της ισχύος κατά επιπλέον 7.3 MW (αύξηση κατά 2.3 MW με την προσθήκη 1 ανεμογεννήτριας Α/Γ και κατά 5 MW με την αναβάθμιση του λογισμικού των 14 υφισταμένων Α/Γ αντίστοιχα) αυξάνοντας την συνολική ισχύ από 27.2 MW σε 34.5 MW και τον τελικό αριθμό Α/Γ από 14 σε 15 καθώς και τα τεχνικά έργα διευθέτησης ομβρίων υδάτων εντός του γηπέδου του ΑΣΠΗΕ.
ΑΔΑ: ΩΧ324653Π8-0Ρ5
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/05/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 706/2014 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.750/9411π.έ./15.09.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00557) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 34,5 MW στη θέση «Αγία Δυνατή», της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 7ΒΩΙΙΔΞ-ΗΘΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/11/2014
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 337/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.750/9411Π.Ε./15.09.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.750/9295Π.Ε./23.03.2006 και Δ6/Φ17.750/17655/1.12.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ και τις 3/2006 και 25/2007 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ από αιολικό σταθμό ισχύος 27,2MW στη θέση «Αγ. Δυνατή» της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ως προς την αύξηση ισχύος κατά 7,3MW χωρίς μεταβολή του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛΛΗΙΔΞ-3ΗΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/10/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 337/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6 Φ17.750 /9411Π.Ε. /15.09.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.750/9295Π.Ε./23.03.2006 και Δ6/Φ17.750/17655/1.12.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ και τις 3/2006 και 25/2007 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ από αιολικό σταθμό ισχύος 27,2MW στη θέση «Αγ. Δυνατή» της Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, του Δήμου Κεφαλληνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας ως προς την αύξηση ισχύος κατά 7,3MW χωρίς μεταβολή του γηπέδου εγκατάστασης, στην εταιρεία «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΛΒΟΙΔΞ-2ΟΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/07/2013