Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00586
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 24.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΛΙΣΣΙ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 673/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.749/οικ.19770/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00586) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 24MW στη θέση «Μελίσσι» της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 16/07/2018
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού (ΑΣΠΗΕ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 24 MWp, στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙ» του Δήμου Θηβαίων, Π.Ε Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/02/2013
Τροποποίηση της με Α.Π. 64016/5681/22.07.2009 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙ», του Δήμου Θηβαίων, Π.Ε Βοιωτίας όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 34653/3357/25.05.2010, 825/82661/22.07.2011 (Ορθή επανάληψη 20.09.2011) και 981/65860/09.04.2012, ως προς την ισχύ από 36 MWp σε 24 MWp, και ως προς τον δικαιούχο από «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.» σε «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/11/2012
Τροποποίηση της αρ.56807/5437/15-7-09 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ. οικ.3216/131630/3-7-2012, αρ. 27385/3199/28-4-2010 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.' στη θέση «Μελίσσι» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, ως προς την επωνυμία της εταιρείας (αλλαγή από 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.' σε 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.').
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/10/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.749/οικ.19770/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00586) άδειας παραγωγής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.749/οικ.19770/06.11.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00586)άδειας παραγωγής, όπως αυτή ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσειτων διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/07/2012
Τροποποίηση της αρ.56807/5437/15-7-09 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.27385/3199/28-4-2010 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36 MW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.' στη θέση «Μελίσσι» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, με μείωση της ισχύος σε 24 MW και των συνοδών έργων οδοποιίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/07/2012
Παράταση Χρόνου Ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 36 MW με συνοδά έργα υποδομής, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.», στη θέση «Μελίσσι», Δήμου Θηβαίων (πρώην Δ. Θίσβης), Π.Ε. Βοιωτίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 08/04/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.749/οικ.19770/06.11.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00586), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/11/2011
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.749/οικ.19770/06.11.2003 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00586) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.749/16344/03.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.749/9703/15.05.2006 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ανάπτυξης και τις υπ' αριθμ. 31/2007 και 2613/2008 Βεβαιώσεις από τη ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2011
Παράταση Χρόνου Ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 36 MW με συνοδά έργα υποδομής, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.», στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙ», Δήμου Θηβαίων (πρώην Δ. Θίσβης), Π.Ε. Βοιωτίας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 29/09/2011
Παράταση Χρόνου Ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 36 MW με συνοδά έργα υποδομής, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.», στη θέση «ΜΕΛΙΣΣΙ», Δήμου Θηβαίων (πρώην Δ. Θίσβης), Π.Ε. Βοιωτίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 31/07/2011