Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00597
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 22.80
Θέση/Δήμος: ΓΑΙΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00597 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.127/21283/22.12.2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.127/13470π.έ./27.01.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 2095/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58835/17.06.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΨΑ43ΙΔΞ-ΗΔΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 03/04/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.127/21283/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00597), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.127/13470π.έ./27.01.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 2095/2010 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: ΩΖΡΑΙΔΞ-ΒΞΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/06/2014
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 22,95 MW, στη θέση ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ, του Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας».
ΑΔΑ: Β42Χ0-Α3Φ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/11/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.127/21283/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.127/13470π.έ./27.01.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για αιολικό πάρκο ισχύος 23,8MW στη θέση «Γαϊδουροβούνι», του Δήμου Ζάρακα, του Νομού Λακωνίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε»
ΑΔΑ: 4Ι0ΞΙΔΞ-6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/11/2010