Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕΒΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00610
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕΒΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ / ΛΟΚΡΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕΒΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο του φορέα του έργου, της με αριθμό 25670/2330/04.05.2010/ΔΙ.Σ.Α. Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6 MW, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ με δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΕΒΕ», στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Οπουντίων του Νομού Φθιώτιδας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 144/11340/14.02.2012 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/02/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.863/5797/22.12.2003 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00610) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 6 ΜW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με δ.τ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013
Τροποποίηση Άδειας Λειτουργίας Αιολικoύ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,0 ΜW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» της Δ.Ε. Οπουντίων Δήμου Λοκρών, στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ με δ.τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΕΒΕ».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/02/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 ΜW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕΒΕ' στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Λοκρών στο Ν. Φθιώτιδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/12/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.863/οικ.5797/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.863/οικ.118247/28.07.2005 και Δ6/Φ17.863/οικ.22261/25.06.2007 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθ. 53/2008 βεβαίωση & υπ' αριθμ. 239/2010 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ, για αιολικό πάρκο ισχύος 6 MW στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Λοκρών (πρώην Δήμος Οπουντίων) του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΒΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/03/2011