Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00613
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 18.00
Θέση/Δήμος: ΛΟΓΓΑΡΑΚΙΑ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 952/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.8202838/22.12.2003 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00613) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 18 MW στη θέση «Λογγαράκια» της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ A.E.»
ΑΔΑ: ΨΑΟΞΙΔΞ-6ΣΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 03/10/2018
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010), 5234/30-11-2010, 5830/21-12-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/12/2010), 1607/25-5-2011, 2111/7-7-2011, 780/6-6-2012 και 17216/160/3-10-2012 αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ» & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24 ΚW της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ», στη θέση «Λογγαράκια» της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.
ΑΔΑ: ΒΕΝΗΟΡ1Φ-3ΡΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/04/2013
Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. 396/08/17.03.2009 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου 'Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Λογγαράκια Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.'
ΑΔΑ: ΒΕΤΟ7Λ1-Π35
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 20/02/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010), 5234/30-11-2010, 5830/21-12-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/12/2010), 1607/25-5-2011, 2111/7-7-2011 και 780/6-6-2012 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24 ΚW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ”, στη θέση «Λογγαράκια» της Τ.Κ. Ηλιοκάστρου της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.
ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΜΡΧ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/10/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010), 5234/30-11-2010, 5830/21-12-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/12/2010), 1607/25-5-2011 & 2111/7-7-2011 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18 ΜW & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24 ΚW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ”, στη θέση «Λογγαράκια» του Δήμου Ερμιονίδος του Νομού Αργολίδας.
ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΡ1Φ-0ΨΒ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/06/2012
Τρίτη τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 9389/1566/23-4-2010 (ΔΙΣΑ/Π.Π.) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΄΄ και δ.τ. ΄΄ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΄΄ άδειας εγκατάστασης Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ), ισχύος 18 MW, στη θέση 'Λογγαράκια' στη δ.ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. 36263/6776/1-11-2010 και 41641/7527/22-12-2010 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω μεταβολής του εξοπλισμού και παράταση του χρόνου ισχύος
ΑΔΑ: Β4ΛΔΟΡ1Φ-Γ7Θ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/06/2012
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.820/2838/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00613), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: ΒΟΖΑΙΔΞ-ΝΝ9
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/02/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.820/2838/22.12.2003 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00613), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α3ΦΙΔΞ-Μ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2011
2η Τροποποίηση της υπ' ΑΠ ΔΙΣΑ 9389/1566/ 23-04-2010 Απόφασης Άδειας Εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18MW, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ με διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., στη θέση «Λογγαράκια» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας, ως προς τον υποσταθμό σύνδεσης.
ΑΔΑ: 4ΙΙΕΙΑΡ-0Β
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/12/2010
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010) & 5234/30-11-2010 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 ΜW & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24 ΚW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ', στη θέση «Λογγαράκια» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας.
ΑΔΑ: 4ΙΙΕΙΑΡ-Ο0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/12/2010
2η Τροποποίηση της υπ' ΑΠ ΔΙΣΑ 9389/1566/ 23-04-2010 Απόφασης Άδειας Εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18MW, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ με διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., στη θέση «Λογγαράκια» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας, ως προς τον υποσταθμό σύνδεσης.
ΑΔΑ: 4ΙΙ7ΙΑΡ-ΥΛ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/12/2010
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2192/12-9-2005, 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010) & 5234/30-11-2010 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18 ΜW & φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 1.912,24 ΚW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ', στη θέση «Λογγαράκια» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας.
ΑΔΑ: 4ΙΙ7ΙΑΡ-7
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/12/2010
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 444/28-3-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2192/12-9-2005 και 8/19-1-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/4/2010) όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 13,8 ΜW της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ', στη θέση «Λογγαράκια» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας.
ΑΔΑ: 4ΙΦ8ΙΑΡ-Υ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/12/2010
1η Τροποποίηση της υπ' ΑΠ ΔΙΣΑ 9389/1566/ 23-04-2010 Απόφασης Άδειας Εγκατάστασης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18MW, της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ με διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., στη θέση «Λογγαράκια» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδας, ως προς την έδρα και μετοχική σύνθεση της εταιρείας.
ΑΔΑ: 4ΙΗΘΙΑΡ-ΣΑ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/11/2010