Στοιχεία σταθμού ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00624
Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 39.10
Θέση/Δήμος: ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΖΑΚΟΥ ΔΙΠΛΟΝ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 786/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.995/1186/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00624) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 39,1 MW, στη θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν», της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ A.E.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/08/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 705/2014Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.955/1186/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00624) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 39,1 MW στη θέση «Μάγουλα Καζάκου -Διπλόν», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/11/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 125997/27-05-2010 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150KV και Υποσταθμός Aνύψωσης μέσης τάσης (Υ/Σ 20/150KV) για την διασύνδεση του Αιολικού Πάρκου ισχύος 22.95MW στη θέση ''Μαγούλα - Καζάκου - Χοίρος - Διπλόν - Ράχη - Σημαίαι'' με το ΚΥΤ Νέας Σάντας, Νομών Ροδόπης και Έβρου», α) ως προς την διατήρηση των διανοιχθέντων οδών προσπέλασης στους πυλώνες της Γ.Μ. με την κατάργηση του όρου Β.3 και β) ως προς την αλλαγή του φορέα του έργου από «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/12/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΠΗΕ ΙΣΧΥΟΣ 39,1MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 02/12/2013
Περίληψης άδειας εγκατάστασης επέκτασης εν λειτουργία αιολικού σταθμού ισχύος 39,1MW από 22,95 MW, στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 02/12/2013
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (τροποποίηση αδειοδοτημένου περιβαλλοντικά έργου λόγω επέκτασης και αλλαγής ως προς τον φορέα του έργου και αναδιατύπωση των προηγούμενων ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 39,1MW μετά την επέκταση με την προσθήκη επτά (7) νέων ανεμογεννητριών εντός του ήδη εγκεκριμένου πολυγώνου και την αύξηση της αποδιδόμενης ισχύος από τις δέκα (10) υφιστάμενες Α/Γ, και συνοδών έργων αυτού, στην θέση «Μαγούλα – Καζάκου – Διπλόν» της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου», της εταιρείας με διακριτικό τίτλο ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/08/2013
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω επέκτασης υφιστάμενου αιολικού πάρκου με αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και συνοδών έργων, της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ., στην θέση «Μαγούλα Καζάκου-Διπλόν», του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 14/07/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 981/2012 για την Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.955/1186/10.2.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. Δ6/Φ17.955/2992/13.05.2008 και Δ6/Φ17.955/16453/17.10.2008 Αποφάσεις του ΥΠΑΝ και τις υπ΄ αριθμ. Ο-27575/10.11.2008 και Ο- 51967/17.07.2012 Βεβαιώσεις της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό ισχύος 22,95MW στη θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛ ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/12/2012
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίηση της Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» με την νέα επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/07/2012
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίηση της Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.» με την νέα επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/07/2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον αριθμό πρωτοκόλλου των υπουργικών αποφάσεων από Δ6/Φ17.995/1186/10.02.2004, Δ6/Φ17.995/2992/13.05.2008 και Δ6/Φ17.995/16453/17.10.2008 στο ορθό Δ6/Φ17.955/1186/10.02.2004, Δ6/Φ17.955/2992/13.05.2008 και Δ6/Φ17.955/16453/17.10.2008 της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ\' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.955/1186/10.02.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ\' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.955/2992/13.05.2008 και Δ6/Φ17.955/16453/17.10.2008 αποφάσεις και την υπ' αριθμ. 58/2008 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 22,95 ΜW στη θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.955/1186/10.02.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.955/2992/13.05.2008 και Δ6/Φ17.955/16453/17.10.2008 αποφάσεις και την υπ' αριθμ. 58/2008 Βεβαίωση του Προέδρου της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 22,95 ΜW στη θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/07/2012
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού ισχύος 22,95 MW, στην εταιρεία «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Μαγούλα Καζάκου - Διπλόν» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/08/2011
Ανανέωση της υπ' αρίθ. 99/14-01-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 4816/05-10-2007 και 1741/884/27-10-2009 αποφάσεις και έγκριση επέμβαση αυτής, που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 22,95 MW από την «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ», στη θέση «Μαγούλα Καζάκου – Διπλόν» του ΔΔ Αισύμης του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 16/05/2011
Ανανέωση της υπ' αρίθ. 99/14-01-2005 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της Υπηρεσίας μας όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 4816/05-10-2007 και 1741/884/27-10-2009 αποφάσεις και έγκριση επέμβαση αυτής, που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Πάρκου ισχύος 22,95 MW από την «ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ», στη θέση «Μαγούλα Καζάκου – Διπλόν» του ΔΔ Αισύμης του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/04/2011