Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00644
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 19.80
Θέση/Δήμος: ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0134/2023* Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 21,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 19,8 MW, στη θέση ΜΠΕΛΕΧΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΙΑΤΩΝ, του Δήμου ΕΥΡΩΤΑ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΚΩΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΑΔ-00644)
ΑΔΑ: 6ΡΛΘΙΔΞ-Ζ07
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 11/09/2023
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 1189/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759π.ε./10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 19,8 MW, στη θέση «Μπελεχέρι» της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Β.Ε.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΥΓΚΙΔΞ-5ΔΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 05/12/2018
Ανανέωση της υπ’ αριθμ. 125495/19-1-2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204392/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και τις υπ’ αριθμ. 66139/1881/12-8-2014 και 26902/896/17-4-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 6/4/2016) αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 19,8 ΜW (7X2,829 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ”, στη θέση «Μπελεχέρι» της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: ΩΑΜΩΟΡ1Φ-4ΧΩ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 19/08/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 125495/19-1-2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204392/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αριθμ. 66139/1881/12-8-2014 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής
ΑΔΑ: 67Φ7ΟΡ1Φ-Ο7Ψ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/04/2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 125495/19-1-2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204392/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αριθμ. 66139/1881/12-8-2014 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής
ΑΔΑ: ΩΤΙΓΟΡ1Φ-ΠΨ3
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/04/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00644) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/16351/03.11.2005 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 19/2007, 33/2007 και 25/2008 Βεβαιώσεις του Προέδρου της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-48997/31.10.2011, Ο-51959/17.07.2012, Ο-60561/30.12.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 7ΓΖΚΙΔΞ-7ΥΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/03/2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 100128/4-10-2006 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 107490/29-8-2008 ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ. 204393/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αριθμ. 62810/1805/7-8-2014 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24 ΜW (8Χ3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ”, στη θέση «Λεύκες» της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: ΩΥ8ΘΟΡ1Φ-ΔΛ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗΓια μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.957.8759π.ε’./10.02.2004 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: 9ΚΝΥΙΔΞ-9Σ4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 125495/19-1-2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204392/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 19,8 ΜW (10Χ1,98 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΕ”, στη θέση «Μπελεχέρι» της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: 6ΟΤΥΟΡ1Φ-06Χ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/08/2014
Περίληψη τροποποίησης ως προς τον χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 19,8 ΜW, στη θέση 'Μπελεχέρι', των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου Ζάρακος και Κρεμαστής, της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΤΑΒ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) άδειας παραγωγής, όπως αυτή ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β41ΙΙΔΞ-Υ11
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00644) άδειας παραγωγής, όπως αυτή ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσειτων διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β41ΓΙΔΞ-ΞΧΝ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 16/07/2012
Περίληψη τροποποίησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 19,8 ΜW, στη θέση “Μπελεχέρι”, των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου Ζάρακος και Κρεμαστής, της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων, του Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: Β49Μ0-Ξ9Σ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/05/2012
Αδυναμία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης του αιολικού πάρκου της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.», συνολικής ισχύος 19,8MW στη θέση «Μπελεχέρι» της Τοπικής Κοινότητας Νιάτων της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: Β4Ω8ΟΡ1Φ-9Ν2
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Απόρριψη
Ημερομηνία: 25/04/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/8759/10.02.2004 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Α&-00644) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.957/16351/03.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και τις υπ' αριθμ. 19/2007, 33/2007 και 25/2008 Βεβαιώσεις του Προέδρου της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: 45ΟΥΙΔΞ-Χ17
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/10/2011
Τροποποίηση της υπ. αρ. 125495/19.01.07 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 18 ΜW στη θέση ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ, Δήμου Νιάτων, Νομού Λακωνίας»
ΑΔΑ: 45ΟΛ0-ΘΦΘ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/10/2011