Στοιχεία σταθμού ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00658
Εταιρεία: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 22.00
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ / ΔΡΑΜΑΣ,ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΔΡΑΜΑΣ / ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ανανέωση ως προς τη διάρκεια ισχύος και αναδιατύπωση της προηγούμενης απόφασης Ε.Π.Ο. με αριθμό 633/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμούς 3409/2008, 6320/2008 και 29804/2364/2010 αποφάσεις) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 22MW, στη θέση «ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΙ» και τα συνοδά σε αυτό έργα», εντός των ορίων του Δήμου Παρανεστίου, Π.Ε. Δράμας της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «Ι.Δ.Ε.Η. Α.Ε.».
ΑΔΑ: 68ΒΝΟΡ1Υ-ΗΟΤ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 24/05/2017
Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στην εταιρία «Ι.Δ.Ε.Η. Α.Ε.», στη θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Παρανεστίου (πρώην Νικηφόρου) Π.Ε. Δράμας» ως προς την αύξηση της ισχύος της
ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡ1Υ-ΙΞΦ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/04/2013
«Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού στην εταιρία «Ι.Δ.Ε.Η. Α.Ε.», στη θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Παρανεστίου (πρώην Νικηφόρου) Π.Ε. Δράμας» ως προς την αύξηση της ισχύος της»
ΑΔΑ: ΒΕΑΥΟΡ1Υ-4ΜΟ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/04/2013
Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού στην εταιρία «Ι.Δ.Ε.Η. Α.Ε.», στη θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Παρανεστίου (πρώην Νικηφόρου) Π.Ε. Δράμας» ως προς την αύξηση της ισχύος της
ΑΔΑ: ΒΕΑΘΟΡ1Υ-23Α
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/04/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.979/1792/04.03.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.979/οικ.9700/21.04.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 19,8MW στη θέση «Μεγαλοβούνι», της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου και της Δημοτικής Ενότητας Δράμας, του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: Β4ΓΙΙΔΞ-ΛΥΣ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/08/2012
«Χορήγηση στην εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε.)», ως ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού ισχύος 19,8 MW, στην θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Παρανεστίου (πρώην Νικηφόρου) Νομού Δράμας».
ΑΔΑ: 4Α1ΥΟΡ1Υ-ΟΞ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/03/2011
«Εξαίρεση χρονικού διαστήματος από το συνολικό χρόνο ισχύος της χορηγηθείσας άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΙΔ.Ε.Η)» αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 19,8 MW στη θέση «Μεγαλοβούνι» του Δήμου Νικηφόρου Νομού Δράμας.
ΑΔΑ: 4ΙΦΓΙΑ9-ΒΒ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Εξαίρεση Χρόνου
Ημερομηνία: 30/11/2010