Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00665
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.60
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΑΜΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 684/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.939/7962/30.01.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00665) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 1,8 MW, μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,6 MW, στη θέση «Μαραθόκαμπος», της Δημοτικής Ενότητας Μαραθόκαμπου, του Δήμου Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 6ΟΖ2ΙΔΞ-4ΜΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 27/07/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 467/2013 για την Τροποποίηση των υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1890/19566/27.10.2008 (ΑΔ-01142) και Δ6/Φ17.939/15411/01.10.2008 (Α(-00665) αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 0,4 MW και 1,8 MW αντίστοιχα στη θέση «Μαραθόκαμπος» του Δήμου Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΙΔΞ-Ξ69
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/10/2013