Στοιχεία σταθμού PROTERGIA AE

Μητρώο PAE: ΑΔ-00686
Εταιρεία: PROTERGIA AE
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΣΦΙΓΓΙΟ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: PROTERGIA AE

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-0686 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.856/5346π.έ./30.01.2004 άδεια παραγωγής, όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «PROTERGIA Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/03/2018
Τροποποίηση ως προς τη διάρκεια ισχύος (παράταση) της με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2111/139552/08.12.2011 Απόφασης Χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 6,00 ΜWp, στη θέση «Σφίγγιο» της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων, της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», όπως τροποποιήθηκε, ως προς τον τύπο και τη θέση των ανεμογεννητριών, με τη με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2416/195804/23.10.2013 Απόφαση.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 12/02/2014
Τροποποίηση της αρ.27085/4179/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.4072/166679/24-9-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ''Protergia A.E.'' ισχύος 6 ΜW στη θέση «Σφίγγιο» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/12/2013
Τροποποίηση, ως προς τον τύπο και τη θέση των ανεμογεννητριών, της με αριθμό ΑΔΘΣΕ/ΔΤΕ 2111/139552/08.12.2011 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 6,00 ΜWp, στη θέση «Σφίγγιο» της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων, της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 8.007.000,00 €.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/10/2013
Τροποποίηση της αρ.27085/4179/30-6-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW, της εταιρείας ''Protergia A.E.'' στη θέση «Σφίγγιο» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/09/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.856/5346/30.01.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.856/9731/08.07.2005, Δ6/Φ17.856/οικ. 25110/17.12.2007 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, με την υπ' αριθ. πρωτ. Υ.Π.Ε.Κ.Α Δ6/Φ17.856/οικ.8756/06.05.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 2026/2010 Απόφαση της ΡΑΕ και η υπ' αριθμ. πρωτ. Ο-45289/12.11.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας ΡΑΕ (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00686), της εταιρείας «PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «PROTERGIA Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/05/2013
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 6,00 ΜWp, στη θέση «Σφίγγιο» της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων, της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/12/2011
Έγκριση επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικoύ χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 6,0 MW εμβαδού 52.847,16 τ.μ. στη θέση «Σφίγγιο» περιοχής Δ.Ε. Βαγίων του Δήμου Θηβαίων N. Βοιωτίας, από την εταιρεία PROTERGIA Α.Ε.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/11/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6 MW της εταιρείας 'Protergia A.E.' στη θέση «ΣΦΙΓΓΙΟ» του (πρώην) Δήμου Βαγίων (νυν Δήμου Θηβαίων) στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/07/2011