Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00691
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 19.20
Θέση/Δήμος: ΤΡΙΚΟΡΦΟ - ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00691 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.095/οικ.11552/30.6.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, όπως έχει μεταβληθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 03/10/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 170/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00691 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.095/οικ.11552/30.06.2004 Απόφαση, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ» όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 19,2MW στη θέση «Τρίκορφο», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/02/2018
Τροποποίηση της αρ.100587/12090/30-12-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.1992/78234/23-5-2016, 701/28246/18-2-2014 αποφάσεις μας), αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,2 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Τρίκορφο’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/05/2017
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης για Αιολικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 19,2 MW και ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης 20/150 KV, προϋπολογισμού 27.850.000 €, στη θέση «Τρίκορφο», του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ» και δ.τ. «ROKAS ACHLADOTOPOS SA» .
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/11/2016
Τροποποίηση της αρ.100587/12090/30-12-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.701/28246/18-2-2014 απόφασή μας, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,55 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Τρίκορφο’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ως προς τη συνολική εγκαταστημένη ισχύ (μείωση από 19,55 MW σε 19,2 MW) και ως προς τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/05/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00691 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.095/οικ.11552/30.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ», όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 251/2010 Βεβαίωση ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/05/2016
Τροποποίηση της αρ.100587/12090/30-12-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18,7 MW της εταιρείας ''ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ'' στη θέση ''Τρίκορφο'' του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ως προς την εγκαταστημένη ισχύ (αύξηση από 18,7 MW σε 19,55 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/02/2014
Απόρριψη αίτησης θεραπείας για ανάκληση των αρ.100587/12090/30-12-2010 και αρ.30645/2992/30-6-09 (ορθή επανάληψη) αποφάσεων της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,7 MW της εταιρείας 'ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ' στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Μαρμαρίου στο Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Απόρριψη αίτησης θεραπείας
Ημερομηνία: 22/09/2011
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,7 MW της εταιρείας ''ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ ΑΒΕΕ'' στη θέση «Τρίκορφο» του Δήμου Μαρμαρίου Ν. Ευβοίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/12/2010