Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00705
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 7.20
Θέση/Δήμος: ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ / ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΚΡΗΤΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 377/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00705 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.201/10252/30.06.2004 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.», όπως αυτή ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Άγιος Κύριλλος», της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
ΑΔΑ: ΨΖΙΡΙΔΞ-7ΜΖ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/04/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 797/2017 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.201/10252/30.06.2004 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00705) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Άγιος Κύριλλος», της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της εταιρείας με την επωνυμία «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.».
ΑΔΑ: Ψ4ΥΕΙΔΞ-3Δ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 20/09/2017
Απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθ. 596/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00705 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.201/10252/30.06.2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στην εταιρεία «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» από αιολικό σταθμό ισχύος 7,2 MW, στη θέση «Άγιος Κύριλλος», του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
ΑΔΑ: ΨΝΠΟΙΔΞ-4Σ5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/07/2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΑ 10250/08-12-2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης χορήγησης άδειας λειτουργίας της εταιρείας ''ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ''με δ.τ. ''ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.'' για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 7,2 MW, στη θέση 'Αγ. Κύριλλος' του Δ. Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου Κρήτης, λόγω μεταβολής των στοιχείων της υπ΄ αριθμ. Δ6/Φ17.201/10252/30.06.2004 άδειας παραγωγής.
ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΟΡ1Θ-ΦΙΑ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/03/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.201/10252/30.06.2004 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00705) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 7,2 ΜW στη θέση «Άγιος Κύριλλος» του Δήμου Γόρτυνας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣΑΝDΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΙΔΞ-ΡΑΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2013