Στοιχεία σταθμού TAFF PRIME DEVELOP ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00733
Εταιρεία: TAFF PRIME DEVELOP ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.60
Θέση/Δήμος: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: TAFF PRIME DEVELOP ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 Απόφαση ΥΠΑΝ, της εταιρείας με την επωνυμία «TAFF PRIME DEVELOP (ΤΑΦΦ ΠΡΑΙΜ ΝΤΕΒΕΛΟΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TPD A.E.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: 6ΧΝΖΙΔΞ-ΜΑΘ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 10/04/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 απόφαση ΥΠΑΝ, από αιολικό πάρκο ισχύος 6,6 MW στη θέση «Τριγωνομετρικό», της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «TAFF PRIME DEVELOP (ΤΑΦΦ ΠΡΑΙΜ ΝΤΕΒΕΛΟΠ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «TPD A.E.» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: 6Λ8ΖΙΔΞ-Η52
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 19/09/2016
Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1065/οικ. 4291/08.03.2005 και Δ6/Φ17.1065/4124/03.04.2009 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 248/2010, Ο-47063/12.04.2011 και Ο-50747/05/04/2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: 63ΚΖΙΔΞ-1ΙΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 12/11/2014
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6 ΜW στη θέση «Τριγωνομετρικό», του Δήμου Παιονίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. »
ΑΔΑ: Β432ΟΡ1Υ-ΛΩ0
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 30/10/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4ΩΓΙΔΞ-ΜΓ2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/04/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1065/12207/06.10.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00733), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΙΔΞ-Ε
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/04/2011