Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00738
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 5.40
Θέση/Δήμος: ΔΡΑΓΟΥΝΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΑ) / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Δεύτερη (2η) τροποποίηση λόγω: (α) μεταβολής της εξωτερικής οδοποιίας πρόσβασης (β) όδευσης του εναερίου καλωδίου Μέσης Τάσης για την σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με τον Υ/Σ, της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 1489/49975/9-5-2013 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5,4MW στη θέση «Δραγούνι-Μπαστούνα» της Τοπικής Κοινότητας Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3958/166266/07.12.2015 Απόφασή μας λόγω (α) μεταβολής της κατόχου εταιρείας σε «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) κατασκευής νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150kV και (γ) παράτασης του χρόνου ισχύος.
ΑΔΑ: ΩΩΜ3ΟΡ1Φ-4Ρ0
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/05/2017
Περίληψη πρώτης (1ης) τροποποίησης λόγω: (α) μεταβολής της κατόχου εταιρείας σε «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) κατασκευής νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150kV και (γ) παράτασης του χρόνου ισχύος της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 1489/49975/9-5-2013 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5,4MW στη θέση «Δραγούνι-Μπαστούνα» της Τοπικής Κοινότητας Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΒΜΤΛΟΡ1Φ-Κ0Ο
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/12/2015
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1003/15004/24.09.2004 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00738) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για αιολικό πάρκο ισχύος 5,4 MW στη θέση «Δραγούνι - Μπαστούνα», της Δημοτικής Ενότητας Βόρειας Κυνουρίας, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΩΤ0ΞΙΔΞ-Χ1Γ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/09/2015
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 5,4MW, στη θέση «Δραγούνι-Μπαστούνα» της Τοπικής Κοινότητας Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΒΕΝΓΟΡ1Φ-98Π
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 08/05/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010 & 1624/7-6-2011 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία (α) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5,4 ΜW (3 Χ 1.800 MW) με τα συνοδά έργα υποδομής (υποσταθμός, έργα οδοποιίας και γραμμή μεταφοράς) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» και (β) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,91 MW με τα συνοδά έργα υποδομής της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΕ», στη θέση 'Δραγούνι (Μπαστούνα)' της Τ.Κ. Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: ΒΕΑ1ΟΡ1Φ-7ΘΝ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/03/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2593/σχετ.1630/10-7-2006 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 731/3-3-2008, 4311/20-10-2008 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 11/11/2008), 1092/2-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 7/5/2009), 4226/30-9-2010 & 1624/7-6-2011 όμοιες αποφάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία (α) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 5,4 ΜW (3 Χ 1.800 MW) με τα συνοδά έργα υποδομής (υποσταθμός, έργα οδοποιίας και γραμμή μεταφοράς) της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ ΑΕ» και (β) Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,91 MW με τα συνοδά έργα υποδομής της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΑΕ», στη θέση “Δραγούνι (Μπαστούνα)” της Τ.Κ. Μεσορράχης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΑΔΑ: Β42ΑΟΡ1Φ-ΗΦ0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/10/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1003/15004/24.09.2004 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00738), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4ΛΤΙΔΞ-Μ01
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2012
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 5,4ΜW, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.» στη θέση 'Δραγούνι - Μπαστούνα' του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, του Νομών Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 4ΙΙΕΙΑΡ-Χ1
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/12/2010
Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 5,4MW, της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.' στη θέση 'Δραγούνι-Μπαστούνα' του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας.
ΑΔΑ: 4ΙΦ8ΙΑΡ-82
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/12/2010