Στοιχεία σταθμού ΒΟΡΕΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00774
Εταιρεία: ΒΟΡΕΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 14.55
Θέση/Δήμος: ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΒΟΡΕΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 28/12/2015
Παράταση ισχύος της αρ.9225/1094/19-2-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.1273/53829/23-3-2012 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14,55 MW της ‘’ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.’’ στη θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 10/06/2014
Τροποποίηση της με αριθμό 335/57645/26.08.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στη θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην «ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.», για αύξηση της μέγιστης παραγόμενης ισχύος από 12,75 MW σε 14,55 MW χωρίς επέμβαση στο γήπεδο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού του πάρκου
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/11/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για την επέκταση υφιστάμενου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με αύξηση της παραγόμενης ισχύος από 12,75 ΜWp σε 14,55 MWp, στη θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην «ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 31/05/2012
Τροποποίηση της αρ.9225/1094/19-2-2010 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12,75 MW της 'ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.' στη θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Διστόμου Αράχωβας - Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας, ως προς την ισχύ (αύξηση σε 14,55 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/03/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 165/2012 σχετικά με την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1022/οικ.1184/25.01.2005 (ΑΔ-00774) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1022/8231/01.09.2006 και Δ6/Φ17.1022/8973/25.07.2008 αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ' αριθμ. 1583/2009 Βεβαίωση της ΡΑΕ, για αιολικό σταθμό ισχύος 12,75 MW στη θέση «Ασπροχώματα» της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/03/2012
Άδεια λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 12,75 MWp, στη θέση «Ασπροχώματα» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην «ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/08/2011