Στοιχεία σταθμού ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00783
Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 28.90
Θέση/Δήμος: ΤΟΥΜΠΑ - ΑΝΘΟΒΟΥΝΙ / ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΠΡΕΣΠΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Παράτασης άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια (Αιολικό Πάρκο) , εγκατεστημένης ισχύος 28,9 ΜW στη θέση «Τούμπα – Ανθοβούνι», της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Κλεινών της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας , της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ANEMOΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο«ANEMOΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε».
ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡ1Γ-6ΝΘ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 04/08/2013
Τροποποίηση της με Α.Π. 27386/848 (σχετ. 26323/815) / 07.04.2010 Απόφασης Γ.Γ.Π.Δ.Μ. για το έργο : «Αιολικό Πάρκο ισχύος 28,9 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (έργα οδοποιίας & έργα διασύνδεσης) της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.» στη θέση «Τούμπα – Ανθοβούνι» του όρους Βαρνούς, στο Ν. Φλώρινας.
ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡ1Γ-ΜΗ5
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/09/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.1040/6909π.έ./26.01.2005 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00783) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.1040/4311/02.10.2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, την υπ' αριθμ. 04/13.12.2006 Βεβαίωση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και την υπ' αριθμ. 1057/18.05.2009 Βεβαίωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΔΑ: 4ΑΣΗΙΔΞ-ΗΡΠ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2011
Παράταση διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 28,9 ΜW στη θέση ‘Τούμπα – Ανθοβούνι’, στο Δήμο Κάτω Κλεινών του Ν. Φλώρινας, της εταιρείας ‘’ANEMOΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
ΑΔΑ: 4Α3ΦΟΡ1Γ-ΚΠ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 01/06/2011
Παράταση διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 28,9 ΜW στη θέση ‘Τούμπα – Ανθοβούνι’, στο Δήμο Κάτω Κλεινών του Ν. Φλώρινας, της εταιρείας ‘’ANEMOΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’
ΑΔΑ: 4Α37ΟΡ1Γ-01
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 01/06/2011