Στοιχεία σταθμού ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00790
Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 27.60
Θέση/Δήμος: ΑΕΡΑΣ / ΑΡΓΙΘΕΑΣ,ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00790 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6.Φ17.999/3662/28.3.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή μεταβλήθηκε, μεταβιβάστηκε και ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: Ω4Κ6ΙΔΞ-ΡΛΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 11/09/2018
Παράταση ως προς το χρόνο ισχύος της με Α.Π. 8489/97663/1-12-2008 Απόφασης χορήγησης Άδειας εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW, προϋπολογισμού 38.000.000 €, στις θέσεις «ΑΕΡΑΣ» και «ΑΦΕΝΤΙΚΟ», Δ.Δ Δρακόπετρας και Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου και Δ.Δ. Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, Π.Ε. Καρδίτσας, στην εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΟΡ10-Μ0Ξ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 30/06/2013
Tροποποίηση της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού (αιολικό πάρκο) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) , ισχύος 30 ΜW της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ) , στις θέσεις του Δ.Δ. Δρακόπετρας και Βατσουνιάς του Δήμου Μουζακίου και του Δ.Δ. Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας αντίστοιχα στο Ν. Καρδίτσας
ΑΔΑ: 4Α1ΖΟΡ10-Ψ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/03/2011
Εγκριση Επέμβασης στο διακατεχόμενο δάσος Οξυάς εμβαδού 9.230,74 τ.μ. για την εγκατάσταση υποσταθμού από την Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. στη θέση Διάσελο-Προφήτης Ηλίας ως συνοδό έργο του αιολικού πάρκου της ίδιας Εταιρείας ισχύος 30,00 MW στη θέση Αέρας και Αφεντικό.
ΑΔΑ: 4Ι0ΕΙΑ1-Θ
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/11/2010