Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00806
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 23.10
Θέση/Δήμος: ΣΤΕΝΟΛΑΚΚΟΣ / ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 23,1 ΜW στη θέση «Στενόλακκος» του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.
ΑΔΑ: 7038ΟΡ1Υ-ΝΔΘ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 28/07/2015
Τροποποίηση της με Α.Π. 14660/6-3-2012 (Δ.Τ.Ε.-Α.Δ.Μ.Θ.) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.» για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο, ισχύος 23,1 MW, στη θέση «Στενόλακκος» του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, λόγω βελτίωσης των χαρακτηριστικών της υφιστάμενης δασικής οδού πρόσβασης, διαπλάτυνσης μικρού τιμήματος της αδειοδοτημένης δασικής οδοποιίας και μεταβολής της θέσης, του τύπου και εμβαδού του οικίσκου ελέγχου
ΑΔΑ: 78ΑΣΟΡ1Υ-ΧΨΧ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/07/2015
Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 12062/10/10-07-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 23,1 MW (μετά την τροποποίηση), της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Στενόλακος» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: ΒΤΝΜΟΡ1Υ-4ΕΛ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/09/2014
Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 12062/10/10-07-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 23,1 MW (μετά την τροποποίηση), της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Στενόλακος» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: Β2ΦΒΟΡ1Υ-ΧΓΖ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/07/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1030/6250/08.06.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00806), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1030/22430/08.12.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τις υπ' αριθμ. Ο-46006/19.01.2011 και Ο-52915/12.10.2012 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΙΔΞ-ΜΩ5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/04/2014
Περίληψη Παράτασης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 21 ΜW στη θέση «Στενόλακκος» του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας με επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΚΖΟΡ1Υ-ΜΞ2
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 16/03/2014
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 21 ΜW στη θέση «Στενόλακκος» του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΟΡ1Υ-2ΣΧ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/02/2014
Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 12062/10/10-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 21 MW (μετά την τροποποίηση), της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Στενόλακος» στο Δήμο Σιντικής, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 1 και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης)
ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡ1Υ-5Β7
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/02/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1030/6250/08.06.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00806), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β436ΙΔΞ-ΛΣΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/10/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 27 ΜW στη θέση «Στενόλακκος» του Δήμου Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Β441ΟΡ1Υ-ΧΡΙ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 05/03/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 27 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Στενόλακος», της Κοινότητας Αγκίστρου στο Νομό Σερρών
ΑΔΑ: 4Α16ΟΡ1Υ-Ψ3
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 01/03/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1030/6250/08.06.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1030/22430/08.12.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ 00806), της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΜΙΔΞ-Φ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 27 MW, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ – ΤΡΙΡΟΒΛΙΔΗ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Στενόλακος», της Κοινότητας Αγκίστρου στο Νομό Σερρών
ΑΔΑ: 4ΙΦ3ΙΑ0-Ξ6
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/12/2010