Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ Μ.Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00811
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ Μ.Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 13.60
Θέση/Δήμος: ΒΟΥΝΟΓΙΩΡΓΗΣ / ΕΡΙΝΕΟΥ,ΠΑΤΡΕΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ Μ.Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 798/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 40/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.888/1078/08.06.2005 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00811) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 13,6 MW, στη θέση «Βουνογιώργης», της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε.», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: ΩΗΓΩΙΔΞ-2ΦΗ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Ανανέωσης
Ημερομηνία: 20/09/2017
Ανανέωση της 101139/08-02-2006 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, συνοδευόμενη από το Α.Π. 128694/22-06-2007 έγγραφο της ΕΥΠΕ για την αλλαγή τύπου ανεμογεννητρίας και συνολικής ισχύος, του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 13,6MW, στη θέση Βουνογιώργης, Δ.Ε. Ρίου και Πατρέων, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε.
ΑΔΑ: ΩΜΨ9ΟΡ1Φ-47Τ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 06/06/2016
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 40/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.888/1078/08.06.2005 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00811) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 13,6 MW, στη θέση «Βουνογιώργης», της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, του Δήμου Πατρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 9ΒΟΝΙΔΞ-ΖΞΓ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 23/03/2016