Στοιχεία σταθμού Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00075
Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 14.40
Θέση/Δήμος: ΓΑΘΟΥΜΕΝΟ - ΒΡΑΧΑΚΙ / ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 417/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 228/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.044/2713/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00075) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14,4 MW, στη θέση «Γαθούμενο -Βραχάκι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 6ΓΟ0ΙΔΞ-ΔΣΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 228/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.044/2713/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00075) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 14,4 MW, στη θέση «Γαθούμενο -Βραχάκι», της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΑΔΑ: ΩΙΗΠΙΔΞ-ΠΙΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.044/2713/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00075) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΙΔΞ-ΝΔ6
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση της με αριθμό 1325/25.05.1999 Απόφασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 14,4 MW στη θέση «Γαθούμενο – Βραχάκι (Σκοπιές Β')» Ζαράκων του Δήμου Δυστίων Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ως ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς την όδευση του εσωτερικού δικτύου Μέσης Τάσης, λόγω υπογείωσης.
ΑΔΑ: Β4ΜΠΟΡ10-64Τ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/12/2012
Τροποποίηση της με αριθμό 1325/25.05.1999 Απόφασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας χορήγησης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 14,4 MW στη θέση «Γαθούμενο – Βραχάκι (Σκοπιές Β')» Ζαράκων του Δήμου Δυστίων Νομού Ευβοίας, στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ως ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς την όδευση του εσωτερικού δικτύου Μέσης Τάσης, λόγω υπογείωσης.
ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΡ10-Ψ1Γ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/11/2012
Τροποποίηση της αρ.1807/11-5-01 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ως ισχύει με την αρ.4573/06/6-11-07 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4 MW της εταιρείας 'ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ' στη θέση «Σκοπιές – Γαθούμενο - Βραχάκι» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, ως προς την υπογειοποίηση του εσωτερικού ηλεκτρικού δικτύου μέσης τάσης.
ΑΔΑ: Β4Τ8ΟΡ10-6ΒΜ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/10/2012