Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00828
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.57
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ / ΑΓΡΑΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.472/οικ.13859/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00828), όπως ισχύει, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 1,49 MW στη θέση «Ρέμα Καριτσιώτης», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: ΩΡ6ΧΙΔΞ-Γ7Η
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 13/01/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 249/2015 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.472/οικ.13859/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00828), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.472/οικ.8704/28.04.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ισχύος 1,49 MW στη θέση «Ρέμα Καριτσιώτης», της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ»
ΑΔΑ: 7Ρ2ΚΙΔΞ-ΑΔΨ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2015
Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο(ΜΥΗΕ) ισχύος 1,49MW φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» που πρόκειται να εγκατασταθεί στο ρέμα Καριτσιώτη, Τ.Κ. Καρίτσης Δολόπων, του Δήμου Λ. Πλαστήρα, της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΑΔΑ: ΒΙΗ57ΛΡ-ΙΚΘ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Εισήγηση
Ημερομηνία: 10/04/2014