Στοιχεία σταθμού Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00076
Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 11.40
Θέση/Δήμος: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ - ΜΥΡΤΙΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 418/2017 για (α) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 229/2016 Απόφασης ΡΑΕ, δυνάμει της οποίας ανανεώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.043/2712/16.07.2001 (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00076) άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,4 MW, στη θέση «Mαυρομιχάλη / Μυρτιά Μεσοχωρίων», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε», για 25 έτη και (β) την παράταση της ως άνω άδειας παραγωγής κατά δέκα (10) έτη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασης ΡΑΕ, περίπτωση Β, υποπερίπτωση (α).
ΑΔΑ: 64ΡΚΙΔΞ-4ΡΡ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 24/05/2017
Τροποποίηση της αρ.24110/7391/07/30-1-2009 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,4 MW της εταιρείας ‘’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ’’ στη θέση ‘’Μαυρομιχάλη - Μυρτιά’’ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, ως προς το δίκτυο της γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150 KV και την επωνυμία της εταιρείας (από ’’ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ’’ σε ‘’Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ’’).
ΑΔΑ: 67ΔΘΟΡ10-ΔΧΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/03/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 229/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.043/2712/16.07.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00076) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 11,4 MW, στη θέση «Mαυρομιχάλη / Μυρτιά Μεσοχωρίων», της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «X. ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε»
ΑΔΑ: ΩΝΖΥΙΔΞ-ΠΒΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 07/07/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.043/2712/16.07.2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00076) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: ΒΙΥΗΙΔΞ-Τ5Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση της με Α.Π. Δ6/Φ17.446/1461/17.02.1999/ΥΠ.ΑΝ. Απόφασης χορήγησης στην εταιρεία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ Α.Β.Ε.Ε» άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 11,4 MW στη θέση «Μαυρομιχάλη – Μυρτιά (Μακρυράχη Β΄)» Μεσοχωρίων του Δήμου Καρύστου (πρώην Δήμου Στυραίων), Π.Ε. Ευβοίας, ως προς την όδευση του εσωτερικού δικτύου Μέσης Τάσης, λόγω υπογειοποίησης
ΑΔΑ: Β43ΡΟΡ10-Χ42
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/10/2012
Τροποποίηση της αρ.11878/1320/28-12-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (ως ισχύει με τις αρ.1351/9-4-01, 4575/06/6-11-07, 24110/7391/07/30-1-09 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,4 MW της εταιρείας ''ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ ΑΒΕΕ'' στη θέση «Μαυρομιχάλη – Μυρτιά (Μακρυράχη Β')» του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας (υπογειοποίηση του εσωτερικού δικτύου γραμμής μέσης τάσης).
ΑΔΑ: Β4ΘΡΟΡ10-4ΥΓ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/09/2012