Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00829
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 0.68
Θέση/Δήμος: ΡΕΜΑ ΚΑΡΥΑΣ / ΑΓΡΑΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 609/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00829 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.469/οικ.13857/20.07.2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΑΒΕΤΕ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ20.469/οικ.8705/28.04.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και την υπ΄αριθμ. 612/2013 Απόφαση της ΡΑΕ και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-63254/14.01.2016 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ) ισχύος 0,88 MW στη θέση «Ρέμα Καρυάς», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
ΑΔΑ: ΩΒ73ΙΔΞ-9Ω7
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/06/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.469/οικ.13857/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αριθ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00829), όπως ισχύει, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,88MW στη θέση «Ρέμα Καρυάς», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: 7Υ0ΟΙΔΞ-ΧΩΩ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 13/01/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 612/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.469/οικ.13857/20.07.2005 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-00829), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.469/8705/28.04.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, από υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 0,88MW στη θέση «Ρέμα Καρυάς», της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΛΓΞΙΔΞ-Ι3Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/12/2013