Στοιχεία σταθμού NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS FIVE 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00872
Εταιρεία: NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS FIVE 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 13.95
Θέση/Δήμος: ΑΔΕΡΕΣ / ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΝΗΣΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS FIVE 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 428/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1120/17319/14.12.2005 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00872) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 11,5 MW, στη θέση «Αδέρες», του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: Ω4ΩΟΙΔΞ-ΖΒΙ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 17/05/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00872 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1120/17319/14.12.2005 Aπόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1120/21662π.ε./24.02.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και όπως αυτή μεταβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-58092/07.04.2014 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 6ΑΚΤΙΔΞ-ΧΩΒ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 21/04/2016
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,5 MW στη θέση «Αδέρες¨ του Δήμου Τροιζηνίας.
ΑΔΑ: 6Ο1ΕΟΡ1Κ-3ΡΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/04/2015
Τροποποίηση της με αριθμ πρωτ ΠΕΧΩ7647/Φ.Περ.10/07 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπ΄αριθμ. ΠΕΧΩ2052/1974/Φ.Περιβ.10/10 και ΠΕΧΩ 7647/Φ.Περ10/07 Αποφάσεις ΓΓ ΑΔΑ, που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 11,5MW καθώς και των συνοδών του έργων, της εταιρείας «BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.», στη θέση Αδέρες, στους Δήμους Τροιζηνίας Π.Ε Νήσων Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ερμιονίδας Π.Ε. Αργολίδας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: 6Κ06ΟΡ1Κ-ΟΦΟ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/04/2015
Περίληψη Παράτασης άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 11,5 ΜW, στη θέση 'Αδέρες', Δήμου Τροιζηνίας, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & Νήσων, Περιφέρειας Αττικής της «ΒUSINESS ENERGY Αιολική Ενεργειακή Τροιζηνίας Α.Ε»'.
ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΟΡ1Κ-Α2Α
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 10/04/2014