Στοιχεία σταθμού EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. EMV A.E.)

Μητρώο PAE: ΑΔ-00893
Εταιρεία: EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. EMV A.E.)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 42.00
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΙΣΤΙ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ / ΘΗΒΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EMV (EMB) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. EMV A.E.)

Ιστορικό Αδειών

Αλλαγή επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας της αρ.203034/5-10-2011 Κ.Υ.Α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.1480/60016/21-4-2015, 4240/174812/17-9-2013 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΕΠΕ’’ στη θέση «Μαρίστι - Μαυροβούνι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, από ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ A.E.’’ σε ‘’EMV A.E.’’.
ΑΔΑ: 6Ο4ΩΟΡ10-ΜΓ0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 29/11/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00893 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006 άδεια παραγωγής, όπως τροποποιήθηκε, μεταβλήθηκε και ισχύει, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: 6ΧΣΝΙΔΞ-1Χ2
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 20/11/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 205/2018 για την παράταση της διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00893) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, ισχύος 42 MW, στη θέση «Μαρίστι - Μαυροβούνι», των Δημοτικών Ενοτήτων Θίσβης και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ A.E.».
ΑΔΑ: 6ΤΒΘΙΔΞ-Β4Ζ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 28/02/2018
Χορήγησης άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW στη θέση ¨Μαρίστι-Μαυροβούνι¨ και ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150 kV στη θέση ¨Κιμίνια¨ ή ¨Λιάμα¨, του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην εταιρεία ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ με δ.τ. ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Α.Ε.¨.
ΑΔΑ: 6ΡΝ2ΟΡ10-Η4Ν
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/08/2016
Τροποποίηση της αρ.203034/5-10-2011 Κ.Υ.Α έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με την αρ.4240/174812/17-9-2013 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW της εταιρείας ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΕΠΕ’’ στη θέση «Μαρίστι - Μαυροβούνι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας, ως προς την επωνυμία της δικαιούχου εταιρείας (αλλαγή από ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΕΠΕ’’ σε ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ A.E.’’).
ΑΔΑ: ΩΦΒΥΟΡ10-93Ν
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/04/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00893) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Μ.ΕΠΕ.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: 7Ζ05ΙΔΞ-ΣΨ5
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/03/2015
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 770/2014Απόφαση για την τροποποίηση υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00893) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 42 MW στη θέση “Μαρίστι - Μαυροβούνι” των Δημοτικών Ενοτήτων Θίσβης και Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Μ.Ε.Π.Ε.».
ΑΔΑ: 7ΑΟ7ΙΔΞ-ΣΗΚ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/12/2014
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστημένης ισχύος 42 MW στη θέση «Μαρίστι - Μαυροβούνι», προϋπολογισμού 50.588.314 € και υποσταθμού ανύψωσης τάσης 20/150 kV στη θέση «Κιμίνια» ή «Λιάμα», του Δήμου Θηβαίων, Π.Ε. Βοιωτίας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» .
ΑΔΑ: ΒΛ13ΟΡ10-461
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 25/11/2013
Τροποποίηση της αρ.203034/5-9-2011 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW, της εταιρείας ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΕΠΕ'' στη θέση «Μαρίστι - Μαυροβούνι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΟΡ10-ΕΝ1
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/09/2013
Τροποποίηση της αρ.203034/5-9-2011 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 42 MW, της εταιρείας ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΕΠΕ'' στη θέση «Μαρίστι - Μαυροβούνι» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΟΡ10-ΤΚ7
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/09/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 42 MW, ΕΜΒΑΔΟΥ 251.308 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΜΑΡΙΣΤΙ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΘΙΣΒΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΙ Μ. Ε.Π.Ε.)
ΑΔΑ: 45Ο1ΟΡ10-Ν7Ο
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/10/2011
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 42 MW και Δικτύου Διασύνδεσης, στη θέση «ΜΑΡΙΣΤΙ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ», Δ. Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας.
ΑΔΑ: 4ΑΧΧ0-Α0Γ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/09/2011
Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ. Δ6/Φ17.1067/464/10.02.2006, τα στοιχεία της οποίας μεταβλήθηκαν με την υπ' αριθμ. 08/2007 βεβαίωση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 42 MW στη θέση «Μαρίστι-Μαυροβούνι», του Δήμου Θηβαίων (πρώην Δήμος Θίσβης), του Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 4ΑΜΓΙΔΞ-1ΣΡ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011