Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00895
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 17.60
Θέση/Δήμος: ΣΑΜΠΑΛΕΣ / ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 1662/28-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5860/23-12-2010 όμοια απόφαση και με την υπ’ αριθμ. 1273/27-7-2012 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/08/2014
Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 1662/28-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5860/23-12-2010 όμοια απόφαση και με την υπ' αριθμ. 1273/27-7-2012 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16 ΜW (6Χ2,66 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ', στη θέση «Σαμπάλες» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος και του υποσταθμού «ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ – Τμήμα Α΄»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1662/28-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5860/23-12-2010 όμοια απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 16 ΜW (6Χ2,66 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ”, στη θέση «Σαμπάλες» της Δ.Ε. Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος και του υποσταθμού «ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΙΙ – Τμήμα Α΄»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/08/2012
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ 41942/7588/24-12-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΠ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.»), άδεια εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ ισχύος 16 MW στη θέση «Σαμπάλες», του Δήμου Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/06/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1139/9107π.ε/10.02.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00895), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/03/2012
1η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 41942/7588/24-12-2010 άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ, συνολικής ισχύος 16 MW, στη θέση 'Σαμπάλες' Δήμου Ερμιονίδας (πρώην Δ. Ερμιόνης) Νομού Αργολίδας, λόγω αλλαγής στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/06/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.1139/9107π.ε/10.02.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΑΝ Δ6/Φ17.1139/6136/8.12.2008 και Υ.ΠΕ.Κ.Α Δ6/Φ17.1139/οικ.4653/12.03.2010 αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού και για την οποία έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ. 56/2008 & 4229/2009 βεβαιώσεις του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αιολικό πάρκο ισχύος 16 MW στη θέση «Σαμπάλες» του Δήμου Ερμιονίδας (πρώην δήμος Ερμιόνης) του Νομού Αργολίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/04/2011
Άδεια Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ, συνολικής ισχύος 16 MW, στη θέση 'Σαμπάλες' Δήμου Ερμιόνης Ν. Αργολίδας
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 26/12/2010
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1662/28-7-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 ΜW (6 X 2.66 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΕ», στην θέση «Σαμπάλες» του Δήμου Ερμιόνης του Νομού Αργολίδος και του Υποσταθμού «Ηλιόκαστρο ΙΙ – Τμήμα Α».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 23/12/2010