Στοιχεία σταθμού AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00902
Εταιρεία: AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 26.40
Θέση/Δήμος: ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ / ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: AIOΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1156/6-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19-6-2009) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 45557/1353/6-6-2014 και 34305/1110/14-5-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19-8-2015) αποφάσεις του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής
ΑΔΑ: 71Ι8ΟΡ1Φ-10Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/05/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00902 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1184/18220π.ε/21.03.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αριθμ. 82/2008 και 1848/2010 Αποφάσεις της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
ΑΔΑ: 6ΟΒ3ΙΔΞ-ΦΞ3
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 14/04/2016
Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 1156/6-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19-6-2009) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45557/1353/6-6-2014 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής
ΑΔΑ: 7058ΟΡ1Φ-Ζ6Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/08/2015
Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 1156/6-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19-6-2009) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45557/1353/6-6-2014 απόφαση του Γενικού Δ/ντή Χωροταξικής
ΑΔΑ: ΩΣΥΨΟΡ1Φ-ΛΜΩ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/05/2015
Τροποποίηση – επικαιροποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθμ. 1156/6-4-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 19-6-2009) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 ΜW (9 Χ 3 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΑΕ”, στη θέση «Παρθένιο» των Τ.Κ. Ελαιοχωρίου
ΑΔΑ: Ω9Ψ5ΟΡ1Φ-ΨΔΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/06/2014