Στοιχεία σταθμού ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00911
Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 48.30
Θέση/Δήμος: ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 714/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/07/2018
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00911 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1096/17732π.ε/23.03.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. 71/2012, 399/2013 και 190/2016 Αποφάσεις ΡΑΕ και όπως μεταβλήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51185/18.05.2012 και Ο-60251/25.11.2014 Βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 06/09/2017
Περίληψη τροποποίησης ως προς τον χρόνο ισχύος και τον κάτοχο της άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ισχύος 45 MW, στη θέση «’Αγιος Γεώργιος 1» της νησίδας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/01/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732π.ε/23.03.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00911), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 71/2012 και 399/2013 Αποφάσεις της ΡΑΕ και την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ο-51185/18.05.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 24/11/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 399/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήμου Λαυρεωτικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/10/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο ισχύος 45MW, στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 5 του ν.3468/2006, όπως ισχύει.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
Μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1096/17732/23.03.2006 (ΑΔ-00911) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 45 ΜW στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος», της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, από την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. » στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/02/2012
Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού απαιτούμενης για λιμενικά έργα, δρόμου διέλευσης και υποβρύχια ζεύξη των Αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Νησίδα Άγιος Γεώργιος Αττικής συνολικής ισχύος 69MW (45MW+24MW)
Άδεια: Δικαιώματος χρήσης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/05/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.” άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού ισχύος 45 ΜW, στη θέση “Άγιος Γεώργιος 1” στη νησίδα Αγίου Γεωργίου, του Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 03/05/2011
Ειδική έγκριση επέμβασης σε δημόσια χορτολιβαδική έκταση των αρθ. 3, παρ. 6β και αρθ. 7 του Ν. 998/79 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου «Αγ. Γεώργιος ΙΙ» στη Νήσο Αγ. Γεώργιος Δήμου Λαυρεωτικής, περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαυρίου.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 23/12/2010
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 69 MW (45 και 24)MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη νησίδα Αγ. Γεώργιος, Νομού Αττικής» των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε..
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/12/2010