Στοιχεία σταθμού ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00933
Εταιρεία: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 3.00
Θέση/Δήμος: ΒΑΡΙΚΟ / ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 844/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00933 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1137/4262/12.05.2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης όπως ισχύει, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Ε.Π.Ε.» από αιολικό σταθμό μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,2 MW στη θέση «Βαρικό», της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/09/2018
Περίληψη τροποποίησης (εξαίρεση χρονικού διαστήματος λόγω ανωτέρας βίας) της άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 2,2 MW της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΠΕ. στη θέση «Βαρικό» του Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/02/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00933 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1137/4262/12.05.2006 Άδεια Παραγωγής στην εταιρεία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 15/12/2016
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00933 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6/Φ17.1137/4262/12.05.2006 απόφαση ΥΠΑΝ, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και δ.τ. «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 22/04/2016
Περίληψη Παράτασης ισχύος της με αρ. πρωτ. 52049/568/24-11-2011 άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 2,2ΜW της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » και δ.τ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στη θέση «Βαρικό» του Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 18/03/2014
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1137/4262/12.05.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο ισχύος 2,2 MW στη θέση «Βαρικό», της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/02/2012
Περίληψη άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 2,2ΜW της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στη θέση «Βαρικό» του Δήμου Μετσόβου, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 11/12/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου: 'Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 2,2MW στη θέση 'Βαρικό' του Δήμου Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων, της εταιρείας ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Ε.Π.Ε.'
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 19/05/2011