Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00949
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 23.00
Θέση/Δήμος: ΤΣΙΤΟΜΗ - ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ / ΔΕΛΦΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

Θέμα Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τον ΑΣΠΗΕ, ισχύος 23 MW, στη θέση ΤΣΙΤΟΜΗ-ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ, Δήμου Δελφών (πρώην Δήμου Γαλαξιδίου) για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ), ισχύος 2,7 ΜW, στη θέση ΠΑΛΑΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ, Δήμου Δελφών, Ν. Φωκίδας
ΑΔΑ: ΒΕΔΔ0-ΧΗΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/03/2013
Τροποποίηση της με αριθμό 730/77965/06.07.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23 ΜW, στη θέση «Τσιτομή - Παλιοπουρνάρα» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς την επωνυμία της εταιρείας (από «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.» σε «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.»)
ΑΔΑ: Β49ΖΟΡ10-ΞΥ2
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1088/5304/02.06.2006 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 23ΜW στη θέση «Τσιτομή - Παλιοπούρναρα» της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
ΑΔΑ: Β49ΙΙΔΞ-0ΘΟ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/05/2012
Τροποποίηση της αρ.7450/28-12-06 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αρ.65113/6790/25-8-08, 115130/11265/09/18-1-2010 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.' ισχύος 23 MW στη θέση 'Τσιτομή - Παλιοπουρνάρα' του (πρώην) Δήμου Γαλαξιδίου (νυν Δήμου Δελφών) Ν. Φωκίδας, ως προς την επωνυμία της εταιρείας (από 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.' σε 'ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε.').
ΑΔΑ: ΒΟΖΓΟΡ10-ΕΨΣ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/02/2012
Άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 23 ΜW, στη θέση «Τσιτομή - Παλιοπουρνάρα» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΟΡ10-ΜΛΥ
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/07/2011
Παράταση ως προς τον χρόνο ισχύος ''της άδειας εγκατάστασης του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 23,00 MW, της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ ΑΕ» στη θέση «Τσιτομή - Παλιοπουρνάρα» της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών του Νομού Φωκίδας'
ΑΔΑ: 4Α3ΑΟΡ10-ΡΠ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/06/2011